Informaţii despre înscriere pentru candidatii etnie romana

Înscrierea candidaților se desfășoară utilizând platforma de înscriere on line pusă la dispoziție de Universitate la adresa http://admitere.uvvg.ro de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua internet. Universitatea pune la dispoziția candidaților prin Centrul Permanent de Informare și Înscriere o sală dotată cu echipamentele necesare înscrierii on line.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o cerere de înscriere. Completarea datelor va fi făcută online, utilizând platforma de înscriere on-line. Prin completarea cererii, candidatul își asumă responsabilitatea declarațiilor făcute, inclusiv a faptului că a luat la cunoștință despre conținutul prezentei metodologii de organizare și desfășurare a examenului de admitere, precum și a obligației de a urmări în permanență comunicările ce sa fac cu privire la concursul de admitere postate pe site-ul Universității.

Toți candidații, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscriși la concurs cu numele din certificatele de naștere. În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe baza cărții de identitate, se impune ca, la numele din certificatul de naștere să fie înscris (în paranteză) și numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătorești de schimbare a numelui ori prenumelui, inițiala fiind cea a prenumelui tatălui, sau după caz a mamei.

 La cererea de înscriere se anexează obligatoriu următoarele acte, prin încărcarea acestora pe platforma de înscriere on-line:

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenții de liceu ai promoției 2018, pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverință eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu  a fost eliberată diploma. Candidații din categoria menționată mai sus, declarați admiși în urma concursului, au obligația de a depune la secretariatul facultății diploma de bacalaureat în original, până la o dată stabilită de Conducerea Facultăţii.

foaia matricolă sau adeverință echivalentă acesteia (cu media anilor de liceu);

certificatul de naștere;

certificat de căsătorie, dacă este cazul;

copie act de identitate (carte de identitate sau pașaport) în termen de valabilitate;

adeverință medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu și aviz psihologic, din care să rezulte că sunt apți pentru profilul sau programul de studiu la care candidează. Candidații cu afecțiuni cronice își vor viza adeverința eliberată de medicul de familie de către un medic specialist în domeniu. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare;

o fotografie a candidatului în format electronic;

dovada achitării taxei de înscriere;

 cetatenii romani, care au absolvit studiile liceale in alta tara vor trebui sa prezinte si atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberat de Ministerul Educatiei Nationale – Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

 

Fiecare candidat, după validarea înscrierii, își va tipări fișa de înscriere și legitimația de concurs.

După încheierea definitivă a înscrierii, se vor întocmi liste nominale ale candidaților înscriși, în ordinea alfabetică, și vor fi afișate la loc vizibil, cu cel puțin 24 de ore înaintea de începerea probei, pe tabele tip, care vor cuprinde facultatea, programul de studiu și repartizarea pe sălile de concurs. Orice sesizare a candidaților privind existența unor inexactități a datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afișate cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea probei, cu aprobarea decanului facultății.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini va rugam sa ne contactati la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro