Precizari privind admiterea in an superior

 

Documentele necesare în vederea echivalării studiilor universitare pentru admiterea în an superior


◄dovada de școlaritate cu rezultatele examenelor susține cu semnătura si ștampila unității emitente (supliment la diplomă/foaie matricolă/certificat de școlaritate), semnat și ștampilat
◄programa analitica a fiecărei materii studiate cu semnătura si ștampila unității emitente
◄nota explicativa oficială asupra sistemului de notare aplicat in unitatea de învățământ unde a studiat, precum si corespondenta acestui sistem cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) eliberat de unitatea de învățământ unde a studiat
◄cerere scrisă in care se menționează anul de studiu pentru care se solicita echivalare, precum si datele de contact ale solicitantului: e-mail, număr de telefon, adresă.
◄certificat de competentă lingvistica pentru programul de studiu pentru care aplica
◄documentele redactate in alta limba decât romană trebuie traduse in limba romană (traducere legalizata) sau in limba programului de studiu pentru care aplica

◄dovada achitării taxei de procesare a dosarului: 250 lei cetățeni români si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene și 250 euro cetăţeni din state terţe Uniunii Europene. In cazul in care vor fi declarati admisi cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene vor achita si o taxa de 1300 lei reprezentand taxa de procesare a dosarului.

data limită de depunere  a dosarelor complete, în formă fizică, la secretariatele facultatilor situate pe strada Liviu Rebreanu nr. 86, Arad România sau trimitere prin email este 25 iulie 2022 sau în limita locurilor rămase disponibile, în perioada 01 – 15 septembrie 2022.

Facultatea de Medicină                                                                    admitereansuperior@uvvg.ro

Facultatea de Medicină dentară                                                      admitereansuperior@uvvg.ro

Facultatea de Farmacie                                                                    admitereansuperior@uvvg.ro

Facultatea de Ştiinţe Juridice                                                           drept@uvvg.ro

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie fizică şi sport      socioumane.efs@uvvg.ro

Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie            fseii@uvvg.ro

 

În urma verificării dosarului personal depus şi a echivalării studiilor efectuate de către Comisia de echivalare a studiilor din cadrul facultății i se va comunica candidatului anul de studiu pentru care se poate înscrie la examenul de admitere.

 

◄pe lângă documentele amintite anterior candidații trebuie sa depună si documentele care se solicita candidaților la admitere pentru anul I care se găsesc la pagina web a Universității de Vest ,,VasileGoldiș‘’ din Arad, secțiunea Admitere
 

Precizări importante

Creditele se recunosc, echivalează și transferă în scopul eventualei continuări a studiilor dintr-un program de studii la altul sau între instituții de învățământ superior în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele:

▪ instituțiile de învățământ superior sunt acreditate instituțional;

▪ programele de studii au același nivel de calificare în Cadrul European al calificărilor;

programele de studii sunt în același domeniu fundamental;

programele de studii conduc către competențe/rezultate ale învățării similare;

Pentru studenții care doresc admiterea în anul II sau III de studiu, echivalarea studiilor și stabilirea anului de studiu în care pot fi înscriși, sub rezerva promovării examenului de admitere, va ţine cont de compatibilitatea planurilor de învăţământ şi va lua în considerare sistemul de credite transferabile, numărul minim de credite pentru recunoşterea unui an de studiu fiind de 45 la programele din cadrul domeniului Sănătate, excepție făcând programul de studii Farmacie unde admiterea în an superior poate fi realizată doar pentru anul II de studiu, credite transferabile obținute în cadrul aceluiași program de studii la altă Universitate. 

◄ Studenții care doresc admiterea în anul IV, V sau VI de studiu în cadrul programelor de studii din domeniul Sănătate cu durata de 6 ani trebuie să aibă promovați integral anii I–III de studiu.

◄ Studenții care doresc admiterea în anul III, IV sau V în cadrul specializării Farmacie trebuie să aibă promovați integral anii I și II de studiu.

◄ Pentru studenții de la programele de studii nonmedicale cu durata studiilor de 3 ani, care doresc admiterea în anul II sau III si II, III sau IV în cadrul programelor de studii cu durata de 4 ani, numărul minim de credite pentru recunoaşterea unui an de studiu este de 30 credite transferabile obținute în cadrul aceluiași program de studii la altă Universitate.

◄ Pentru admiterea în an superior de la programe de studii universitare diferite, dar din același domeniu, se va ţine cont de compatibilitatea planurilor de învăţământ şi se va lua în considerare sistemul de credite transferabile, numărul minim de credite pentru recunoşterea unui an de studiu fiind de 45 la programele din cadrul domeniului Sănătate şi 30 de credite la celelalte programe, conform curriculelor programelor de studiu din cadrul Universităţii de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, cu obligativitatea respectării promovării integrale a ciclului de studii, în cazul programelor din domeniul Sănătate.

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro