Precizări privind admiterea în an superior

PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA ÎN AN SUPERIOR

 

 

EXTRAS  din METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă,  masterat si programe de formare psihopedagogica pentru anul universitar 2024 – 2025 în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

 

Art. 12

(1) Studenții care au parcurs studii universitare de licență integrale sau paţiale în cadrul  instituțiilor de învățământ superior de stat sau particulare, la specializări acreditate sau autorizate, pot să-și continue studiile în Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, prin concurs de admitere, la acelaşi program de studii sau program de studii din acelaşi domeniu, în anii II-VI de studiu dacă există locuri libere în cadrul programului de studii conform numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați.

(2) Studenții din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoașterea perioadelor de  studii efectuate și pot fi înmatriculați în regim cu taxă în anul de studiu corespunzător examenelor promovate și recunoscute și examenelor de diferență în limita numărului de locuri disponibile pentru anul de studiu respectiv.

(3) Procedura de admitere se desfășoară astfel: candidații vor depune cererea de înscriere în an superior în formă fizică, la secretariatul facultății situat pe strada Liviu Rebreanu nr. 86, Arad România sau trimitere prin email la adresele:

Facultatea de Medicină                                                                    admitereansuperior@uvvg.ro

Facultatea de Stomatologie                                                             admitereansuperior@uvvg.ro

Facultatea de Farmacie                                                                    admitereansuperior@uvvg.ro

Facultatea de Ştiinţe Juridice                                                           drept@uvvg.ro

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie fizică şi sport      socioumane.efs@uvvg.ro

Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie            fseii@uvvg.ro

până la data de 22 iulie 2024 sau în limita locurilor rămase disponibile, în perioada 01 – 16 septembrie 2024.

(4) Comisiile de echivalare a studiilor din cadrul facultăților în urma analizării curriculelor vor propune anul de studiu pentru care respectivul student va susține examen de admitere fără a se depăși cifra de școlarizare aprobată. Echivalarea studiilor, stabilirea anului de studiu în care poate fi înscris studentul și eventualele examene de diferență se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților și a Regulamentului ECTS.

(5) Absolvenţii licenţiaţi ai programului de studii universitare de licenţă Medicină dentară, pot fi admişi în anul III de studii în cadrul programului de studii universitare de licenţă Medicină, cu respectarea cifrei de şcolarizare aprobate şi susţinerea examenelor de diferenţă aferente. Pentru promovarea în ciclul doi de studii (anii IV-VI), candidaţii admişi au obligaţia promovării tuturor examenelor aferente primului ciclu de studii (anii I-III), inclusiv a examenelor de diferenţă stabilite de Comisia de echivalare a studiilor din cadrul Facultăţii de Medicină.

(6) Absolvenţii licenţiaţi ai programului de studii universitare de licenţă Medicină, pot fi admişi în anul III de studii în cadrul programului de studii universitare de licenţă Medicină dentară, cu respectarea cifrei de şcolarizare aprobate şi susţinerea examenelor de diferenţă aferente. Pentru promovarea în ciclul doi de studii (anii IV-VI), candidaţii admişi au obligaţia promovării tuturor examenelor aferente primului ciclu de studii (anii I-III), inclusiv a examenelor de diferenţă stabilite de Comisia de echivalare a studiilor din cadrul Facultăţii de Stomatologie.

 

 

Documentele obligatorii ce vor fi depuse de către candidaţii la admitere pentru an superior:

-       Cerere

-       Situaţia şcolară pentru anii de studii efectuaţi la o altă instituţie de învăţământ superior din ţară sau străinătate recunoscută de Ministerul Educaţiei

-       Programa analitică

-       Certificatul de competenţă lingvistică pentru programul de studii pentru care se va susţine admitere

-       Dovada achitării taxei de înscriere

-       Carte de identitat/paşaport

-       Copie certificat de naştere

 

 

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro